Læringssentertanken

Definisjon på begrepet læringssenter
Begrepet Læringssenter har sin opprinnelse i England kalt Learning Resource Centre og Learning Centre. Her har bibliotekene lange tradisjoner på å være involvert i de pedagogiske oppleggene. Ved over halvparten av universitetene har de reorganisert fellestjenester som bibliotek og It-sentre i såkalte Learning Resource Centre eller Learning Centre IT-sentre i læringssentre er normalt snakk om brukerstøttefunksjonen. Ansvar for infrastruktur som nettverk, servere og programvare er vanligvis holdt utenfor (Fagerli, 2000).

Læringssenter kan defineres på følgende måte:
• Et læringssenter er en samordning av fysiske og elektroniske ressurser tilrettelagt for å stimulere til læring.
• Et læringssenter integrerer brukerne, tjenesteyterne og tjenestetilbudene.
• Et læringssenter skal disponere tverrfaglig kompetanse.

Et læringssenter kan ut fra denne definisjonen sies å være både et fysisk rom og en tjeneste. I dette fysiske rommet skjer en samorganisering av brukerstøttefunksjoner og pedagogisk tilrettelegging som sikrer at samspillet mellom læringsressurser, støttefunksjoner og elever gir optimal læring.

I vår planlegging har vi tatt utgangspunkt i læringssentermodellen slik vi har utredet den i planen ”Læringssenter ved SVGS” fra 2004.