torsdag 11. mars 2010

Fakta om det nye læringssenteret

• Ca 1400 kvm – 900 kvm er nybygg mens de eksiterende bibliotekarealene bygges om
• Nybygget er på to etasjer
• 1. etasje rommer IKT-avdelingen med førstelinjetjeneste, bibliotekkontorer, veiledningstjeneste og syv studieceller (8-2 personer)
• 2. etasje har pc-rom/kursrom med 30 plasser, bibliotekveiledning, lærerarbeidsplasser og møterom
• I begge etasjene planlegges det forskjellige typer arbeidsplasser som pc-arbeidsplasser, gruppearbeidsplasser og skjermede arbeidsplasser.
• 2. etasje blir læringssenterets stilleområde
• Bibliotekets samlinger fordeles på begge etasjene

Arkitektkontor:
Spir Arkitekter AS
Rambergveien 3, 3115 Tønsberg

Hovedentreprenør:
Bermingrud Entreprenør BVT AS
Krokstad Industriområde, 3054 Krokstadelva

Læringssentertanken

Definisjon på begrepet læringssenter
Begrepet Læringssenter har sin opprinnelse i England kalt Learning Resource Centre og Learning Centre. Her har bibliotekene lange tradisjoner på å være involvert i de pedagogiske oppleggene. Ved over halvparten av universitetene har de reorganisert fellestjenester som bibliotek og It-sentre i såkalte Learning Resource Centre eller Learning Centre IT-sentre i læringssentre er normalt snakk om brukerstøttefunksjonen. Ansvar for infrastruktur som nettverk, servere og programvare er vanligvis holdt utenfor (Fagerli, 2000).
Læringssenter kan defineres på følgende måte:
• Et læringssenter er en samordning av fysiske og elektroniske ressurser tilrettelagt for å stimulere til læring.
• Et læringssenter integrerer brukerne, tjenesteyterne og tjenestetilbudene.
• Et læringssenter skal disponere tverrfaglig kompetanse.

Et læringssenter kan ut fra denne definisjonen sies å være både et fysisk rom og en tjeneste. I dette fysiske rommet skjer en samorganisering av brukerstøttefunksjoner og pedagogisk tilrettelegging som sikrer at samspillet mellom læringsressurser, støttefunksjoner og elever gir optimal læring.